Stručni organi škole

Stručni organi škole se bave unutrašnjom organizacijom rada (nastave, slobodne aktivnosti, savetodavni rad sa roditeljima i učenicima i sl. ) sa ciljem ostvarivanja školskog programa koji realizuju: direktor, pedagoški kolegijum, stručni aktiv za razvojno planiranje i stručni aktiv za razvoj školskog programa.

POGLEDAJ